Rozdział I

Nazwa, charakter, teren działania, siedziba

§ 1.

Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą : STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem studentów, pracowników i absolwentów uczelni wyższych związanych z ruchem Studenckich Kół Naukowych.

§ 3.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną, działającą z upoważnienia na rzecz i w interesie członków Stowarzyszenia.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem federacji stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych
członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele, zadania i formy działania

§ 8.

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:

 1. działanie na rzecz rozwoju studenckiego ruchu naukowego, poprzez organizowanie, wspieranie i propagowanie go,
 2. inspirowanie i pomoc w rozwijaniu pracy naukowej studentów i upowszechnianie wiedzy,
 3. propagowanie osiągnięć naukowych Kół Naukowych,
 4. organizowanie spotkań, zebrań, seminariów i sesji naukowych,
 5. pomoc w organizacji wyjazdów, stażów, praktyk naukowych i badawczych dla studentów,
 6. ułatwianie przepływu informacji, wymiany doświadczeń i osiągnięć między Kołami Naukowymi,
 7. współpraca z Kołami Naukowymi, organizacjami i przedsiębiorstwami o profilu działalności podobnym do Stowarzyszenia,
 8. pomoc koleżeńska, rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia,

§ 9.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele określone w § 8 , w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i promocję dorobku naukowego Kół Naukowych,
 2. organizowanie zebrań, konferencji, seminariów i sesji naukowych,
 3. organizowanie kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego,
 4. organizowanie badań naukowych i wymiany naukowej studentów,
 5. współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo – badawczego i dydaktycznego świata nauki / uniwersytetami, ośrodkami naukowymi, instytutami/ w kraju i zagranicą,
 6. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i specjalizacji naukowej,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń Stowarzyszenia, opracowań własnych i innych,
 8. prowadzenie usług naukowych – przeprowadzanie badań, wydawanie ekspertyz, opinii
 9. przyznawanie stypendiów i nagród oraz wyróżnień dla studentów,
 10. podejmowanie innych działań wspólnych w interesie członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków honorowych,
  • członków wspierających.
 3. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski i cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, będący studentem, absolwentem albo pracownikiem wyższej uczelni naukowej związany z ruchem Studenckich Kół Naukowych.
 2. Członka zwyczajnego Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 12.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek terminowego wnoszenia rocznej składki członkowskiej.
 2. Członek zwyczajny może być z ważnych powodów zwolniony z opłacania składki członkowskiej na wniosek złożony do Zarządu Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę.

§ 13.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z innych możliwości i uprawnień, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie, a które wynikają z niniejszego statutu.

§ 14.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. regularnie opłacać składki,
 2. czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać i realizować statut Stowarzyszenia oraz realizacji uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
 4. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. dbać o jego dobre imię.

§ 15.

Członkostwo zwyczajne wygasa wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
 2. skreślenia członka na podstawie uchwały Zarządu Koła z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za dwa lata, pomimo pisemnego wezwania do ich uregulowania,
 3. wykluczenia z Koła na podstawie uchwały Zarządu Koła w skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych.

§ 16.

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walny Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwo honorowe wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. pozbawienia tej godności na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych.

§ 17.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia po przedstawieniu pisemnej deklaracji i przyjęciu jej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Członek wspierający powinien czynnie i materialnie wspierać działalność statutową Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo wspierające ustaje wskutek :
  1. dobrowolnej rezygnacji,
  2. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
  3. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło Stowarzyszenia.
 2. W miarę potrzeby mogą zostać powołane przez Zarząd Stowarzyszenia stałe lub doraźne inne jednostki organizacyjne.
 3. Tryb powoływania i rozwiązywania jednostek organizacyjnych oraz wszelkie sprawy związane z ich działalnością określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na dwanaście miesięcy.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia delegatów na miesiąc przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Kół grupujących 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć delegaci Kół Stowarzyszenia, członkowie honorowi, członkowie Zarządu Stowarzyszenia mający głos decydujący oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą delegaci Kół Stowarzyszenia wybrani na ostatnie zwyczajne Zgromadzenie, członkowie Zarządu Stowarzyszenia i członkowie honorowi z głosem decydującym oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Stowarzyszenia,
 3. wybór Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 7. nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
 8. podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym wysokości składek członkowskich i wielkości części składek odprowadzanych przez Koła do Zarządu Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych tym statutem.

§ 25.

 1. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie jest zwoływane w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych.
 3. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały dotyczące zmian w statucie podejmowane są w obecności conajmniej połowy delegatów na Walne Zgromadzenie.

§ 26.

 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. We wszystkich innych sprawach głosowanie odbywa się jawnie. Jawność głosowania może być uchylona na żądanie co najmniej 1/3 obecnych delegatów.
 3. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, na którym podejmowana jest uchwała.

§ 27.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję i jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego, wice-przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu.
 3. Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Zarząd ze swego grona wybiera :
  • – wiceprzewodniczącego,
  • – sekretarza,
  • – skarbnika.
 4. W skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wchodzić z wyboru członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 5. Funkcje z wyboru w Zarządzie Stowarzyszenia mogą być pełnione przez te same osoby nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
 6. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji.
  Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu w formie głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Funkcje Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika mogą być pełnione jedynie przez osoby wybrane do Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 8. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia uczestniczą przedstawiciele Kół i pełnomocnicy d/s Kół Naukowych z głosem doradczym.
 9. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zgromadzenia Delegatów,
 3. tworzenie i likwidowanie Kół Stowarzyszenia i innych jednostek organizacyjnych,
 4. uchwalanie regulaminu działalności Kół Stowarzyszenia,
 5. organizowanie spotkań, zebrań, seminariów, sesji naukowych i wyjazdów w celach badawczych oraz propagowanie osiągnięć Kół Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 7. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i czuwanie nad jego kondycją finansową,
 9. ułatwianie przepływu informacji i wymiany doświadczeń pomiędzy Kołami,
 10. prowadzenie działalności w zakresie pomocy koleżeńskiej i życia kulturalnego członków Kół Stowarzyszenia,

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Komisja składa się z Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wykonywanie kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 31.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32.

 1. W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia tworzy się Koła Stowarzyszenia, które grupują członków Stowarzyszenia.
 2. Władzami Koła są:
  • Zgromadzenie Koła,
  • Przewodniczący Koła.
 3. W miarę potrzeby mogą być powoływani wiceprzewodniczący i skarbnik Koła, którzy wówczas tworzą Zarząd Koła Stowarzyszenia.

§ 33.

 1. Do utworzenia Koła Stowarzyszenia wymagana jest liczba conajmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 2. Tryb powoływania i rozwiązywania Kół Stowarzyszenia, kompetencje władz Koła oraz wszelkie sprawy związane z jego działalnością określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34.

 1. Przewodniczący Kół Stowarzyszenia zwołują Zgromadzenia Kół Stowarzyszenia celem wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowych delegatów.
 2. Delegat wybierany jest na okres jednego roku w głosowaniu jawnym.
 3. Jeden delegat reprezentuje 5 członków Stowarzyszenia, również każdą nie pełną piątkę członków Stowarzyszenia reprezentuje jeden delegat.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 35.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków zapisów, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 36.

 1. Wysokość rocznej składki członkowskiej corocznie uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Obowiązkiem Przewodniczącego Koła Stowarzyszenia jest pobranie od członków zwyczajnych składki, przy czym część składki członkowskiej pozostaje w Kole Stowarzyszenia a część jest odprowadzana do Zarządu.
 3. Wielkość składki podlegającej odprowadzeniu do Zarządu Stowarzyszenia jest uchwalana przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 37.

 1. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć fundusze pomocy koleżeńskiej, stypendia itp.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych, majątkowych, niemajątkowych upoważniony jest Przewodniczący i Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie.
 5. Uprawnienia o których mowa w ust. 4 mogą być w drodze pełnomocnictwa przeniesione na inne osoby w zakresie powierzonych im czynności.

§ 38.

 1. Stowarzyszenie sporządza corocznie bilans i rachunek wyników, który przedstawia na Walnym Zgromadzeniu.
 2. 2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowo – księgową w oparciu o obowiązujące Stowarzyszenie przepisy prawa.

§ 39.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 40.

 1. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne.
 2. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.