Zasady konkursu „Diamenty AGH”

organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Stowarzyszenie Studenckie Towarzystwo Naukowe pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH.

Konkurs „Diamenty AGH” odbywa się corocznie w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci AGH, którzy złożyli pracę dyplomową magisterską w terminie przewidzianym programem studiów.

Prace przyjęte do Konkursu oceniane są dwuetapowo. W pierwszym etapie prace zostają ocenione przez właściwe komisje  wydziałowe (jury I etapu) powołane przez dziekanów wydziałów AGH. Każda komisja wydziałowa w wyniku oceny prac może przedstawić (wskazać) do drugiego etapu tylko dwie prace – po jednej w danej kategorii konkursu – które uzyskały najwyższą punktację.

Prace, które awansują do II etapu konkursu ocenia komisja uczelniana (Jury II etapu), skład której stanowią pracownicy naukowi, przedstawiciele każdego Wydziału wskazani przez dziekana oraz przedstawiciel organizatorów konkursu, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego jury.

Wszystkie prace, które awansowały do drugiego etapu konkursu uzyskują status prac wyróżnionych. Z tych prac Jury II etapu wybiera laureatów I,II i III nagrody w obu kategoriach konkursu. Laureaci I–III miejsca w konkursie oraz opiekunowie ich prac otrzymują także nagrody finansowe przyznawane przez K.M. Rektora AGH w wysokości: I  nagroda – 5 tys. zł, II nagroda – 3 tys. zł, III nagroda – 2 tys. zł.

Oficjalne ogłoszenie wyników każdej edycji konkursu odbywa się na uroczystej gali konkursu. Autorzy i opiekunowie wyróżnionych  prac otrzymują okolicznościowe medale i dyplomy, a prace prezentowane na specjalnej wystawie w Bibliotece Głównej AGH. Wręczenie głównych nagród i specjalnych statuetek Diamentów AGH laureatom pierwszego miejsca odbywa się podczas corocznej uroczystości inauguracji roku akademickiego w AGH.

W 2019 roku ustanowiono  nową   nagrodę konkursu  o nazwie „Kopalnia Diamentów AGH”, która przyznawana będzie co 5 lat tym wydziałom naszej Uczelni, z których wywodzi się największa liczba laureatów konkursu „Diamenty AGH”. Nagroda została przyznana po raz pierwszy z okazji jubileuszu dwudziestej edycji konkursu „Diamenty AGH” za okres dwudziestu lat, czyli wszystkich dotychczasowych edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Nagrodzony wydział otrzymuje dyplom i specjalną statuetkę nagrody