Regulamin konkursu na pracę dyplomową o największym potencjale innowacyjności.

 1. Możliwość ubiegania się o nagrodę w konkursie mają autorzy prac dyplomowych, które łącznie spełniły następujące warunki:
  • Zgłosiły pracę dyplomową do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH
  • Praca zgłoszona w konkursie „Diamenty AGH” zakwalifikowała się do II etapu tego konkursu, uzyskując status pracy wyróżnionej.
  • Autor pracy dobrowolnie wysłał, w terminie do 30 grudnia br. na adres e-mailowy stn@agh.edu.pl, jednostronicowe podsumowanie, w którym uwypuklił innowacyjne aspekty swojej pracy. Forma podsumowania jest dowolna – z zastrzeżeniem, że musi zmieścić się ono na jednej stronie formatu A4 i zostać wysłane w formacie PDF.
  • Autor pracy zamieścił w e-mailu z podsumowaniem pracy następującą klauzulę: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „InnoDiament”, i akceptuję jego treść. Zgadzam się na wykorzystanie przesłanego podsumowania mojej pracy na potrzeby dokonania oceny w konkursie „InnoDiament”. W przypadku otrzymania nagrody w konkursie „InnoDiament”, wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w połączeniu z informacją o otrzymaniu nagrody, oraz na umieszczenie mojej pracy dyplomowej i podsumowania na wystawie w Bibliotece Głównej AGH.”
 2. Celem konkursu jest wyłonienie jednej pracy o największym potencjale innowacyjności.
 3. Oceną prac zajmuje się Kapituła Diamentowych Laureatów, w skład której wchodzi przynajmniej pięciu laureatów poprzednich edycji konkursu „Diamenty AGH”.
 4. Przy ocenie brane jest pod uwagę podsumowanie dostarczone przez Uczestnika, a członkowie Kapituły mają możliwość wglądu do pełnych wersji prac dyplomowych.
 5. Kryteria wyboru pracy dyplomowej o największym potencjale innowacyjności obejmują:
  • Możliwość praktycznego zastosowania informacji zaprezentowanych w pracy,
  • Wykazanie obszarów, w których praca ma innowacyjny charakter (na przykład nowy produkt, znacznie ulepszona technologia, efektywność i konkurencyjność względem innych rozwiązań),
  • Wykazanie zainteresowania pracą przez instytucje i podmioty zewnętrzne.
 6. O wynikach konkursu Uczestnicy są informowani drogą mailową do dnia Wyniki są również umieszczane na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH.
 7. Wręczenie nagrody „InnoDiament” odbywa się podczas corocznej gali konkursu „Diamenty AGH”.
 8. Autor pracy wybranej przez Kapitułę zostaje laureatem konkursu „InnoDiament” w danej edycji Konkursu.
 9. Praca laureata prezentowana jest na wystawie w Bibliotece Głównej wraz z pracami wyróżnionymi w konkursie „Diamenty AGH”, a wyniki Konkursu publikowane są w środkach masowego przekazu.