I. Kategorie Konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Najlepsza praca teoretyczna
 • Najlepsza praca aplikacyjna

II. Warunki Konkursu:

 • Konkurs dotyczy prac dyplomowych Absolwentów drugiego stopnia studiów AGH, którzy złożyli egzamin dyplomowy magisterski, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, w roku ogłoszenia bieżącej edycji Konkursu.
 • Autor ma prawo wskazać kategorię pracy, a w przypadku braku takiego wskazania kategorię pracy ustala właściwa komisja wydziałowa (Jury I etapu)
 • Prace przyjęte do Konkursu oceniane będą dwuetapowo:
  • w I etapie prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez właściwe komisje wydziałowe powołane przez Dziekanów wszystkich Wydziałów AGH. Do II etapu Konkursu każda komisja wydziałowa może przedstawić dwie prace, po jednej w każdej z kategorii Konkursu. Prace zakwalifikowane przez Komisje Wydziałowe do drugiego etapu uzyskują wyróżnienie w danej edycji Konkursu.
  • w II etapie prace oceniane są przez Jury II etapu, którego skład stanowią: przewodniczący jury Konkursu oraz po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału AGH delegowanym przez władze Wydziału. Jury wybiera spośród wyróżnionych prac po trzy najlepsze prace, w obu kategoriach Konkursu, przyznając tym pracom I, II i III miejsca w danej edycji Konkursu .Autorzy najlepszych prac (I miejsce w obu kategoriach Konkursu) zostają laureatami głównej nagrody „Diamentów AGH” w danej edycji Konkursu.
 • Autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy i okolicznościowe medale podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu a laureaci I-III miejsca w obu kategoriach konkursu i opiekunowie ich prac otrzymują dodatkowo nagrody pieniężne
 • Wyróżnione i nagrodzone w konkursie prace prezentowane są na specjalnej wystawie w Bibliotece Gł. AGH, a wyniki Konkursu publikowane są w środkach masowego przekazu.
 • Wręczenie statuetek „Diamenty AGH” dla laureatów głównych nagród (I miejsce w konkursie) i dyplomów Rektora dla opiekunów tych prac odbywa się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.

III. Szczegółowe zasady

 • od 10 lipca do dnia 31 października br.
  • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  • odesłanie z adresu mailowego użytego do rejestracji elektronicznej kompletu dokumentów na adres stn@agh.edu.pl wiadomości z tematem [DIAMENTY_NAZWISKO] wraz z załącznikami wymienionymi poniżej (spakowanymi w pliku rar lub zip):
   • 1. praca dyplomowa*
   • 2. opinia promotora*
   • 3. opinia recenzenta*
   • 4. krótkie streszczenie w języku polskim, jeśli praca napisana jest w języku angielskim
   • 5. formularz zgłoszenia**
   • 6. oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem**

    *wersja złożona do sytemu USOS
    ** otrzymane w mailu zwrotnym po rejestracji elektronicznej
 • do 10 listopada br. – Przekazanie zgłoszonych do Konkursu prac odpowiednim komisjom wydziałowym,
 • do 30 listopada br. – Zwrot prac do Stowarzyszenia ze wskazaniem najlepszej pracy w każdej kategorii (teoretycznej bądź aplikacyjnej),
 • do 20 grudnia br. – Ogłoszenie wyników I etapu konkursu. Przekazanie prac dyplomowych zakwalifikowanych do II etapu jurorom drugiego etapu konkursu,
 • do 1 lutego następnego roku – Zakończenie prac Jury II etapu i rozstrzygnięcie Konkursu,
 • ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali konkursu.

Złożone do konkursu prace w wersji papierowej są przechowywane przez organizatora konkursu w okresie jednego roku od zakończenia danej edycji konkursu (dotyczy edycji do 2020r.)

Kryteria oceny prac:

 1. Oryginalność tematyki
 2. Wkład pracy autora
 3. Aktualność i wagę problemu
 4. Ocenę merytoryczną pracy
 5. Stronę edytorsko-redakcyjną

Kategoria konkursu – wskazówka dla autorów prac przy wyborze kategorii konkursu

Praca teoretyczna – to praca, która zawiera elementy poszukiwania faktów naukowych, w szczególności zawierająca krytykę dotychczasowych teorii i tworząca nowe lub wskazująca i uzasadniająca hipotezy naukowe, także jako praca eksperymentalna.

Praca aplikacyjna – to praca dająca możliwość praktycznego zastosowania zdobytej przez autora wiedzy, praca której wyniki można wykorzystać/wdrożyć do prowadzonej np. działalności gospodarczej, naukowej, dydaktycznej, a także praca która powstaje w oparciu o potrzeby instytucji, organizacji, firm.

Regulamin aktualny od 2021r.