„Studenckie Towarzystwo Naukowe” afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest stowarzyszeniem, którego głównym celem działania jest wspieranie studenckiego ruchu naukowego. Jest organizacją społeczną i dobrowolną zrzeszającą studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni związanych ze studenckimi kołami naukowym.

Idea stowarzyszenia powstała na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i została podjęta przez prof. Zbigniewa Strzeleckiego wspólnie z prof. Stanisławą Jasieńską (Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych obydwu pionów AGH). Wprowadzenie stanu wojennego uniemożliwiło jej realizację. Do idei tej nawiązywano później wielokrotnie podczas seminariów, konferencji i spotkań kół naukowych nie tylko działających na AGH.

Na II Seminarium Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Niedzica (11-13 października 1996) po formalnym wniosku prof. Borysa Mikułowskiego (opiekuna KN Materiałoznawców WMN) zdecydowano o powołaniu Towarzystwa. W konsekwencji dr Jadwiga Orewczyk pełniąca wówczas funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych pionu hutniczego podjęła się kontynuacji inicjatywy, przeprowadzając wstępne rozmowy z Władzami Uczelni i uzyskując ich akceptację. Poproszono także do współpracy i dyskusji prof. Danutę Krzysztoń Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych pionu górniczego. Z grupy założycielskiej wyłowiono zespół roboczy do opracowania prawnych norm towarzystwa (21 listopada 1996 r.). Na zebraniu 5 grudnia 1996 r. zdecydowano o nazwie i afiliowaniu stowarzyszenia przy AGH. Do opracowania statutu powołano zespół w składzie: dr inż. Jacek Cieślik (WMiIR), studenci: Tadeusz Obrok (WEAiA), Tomasz Łata (simir) oraz Jadwiga Orewczyk (Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych pionu hutniczego). Ostateczna formuła statutu została przyjęta na zebraniu członków założycieli. Wybrano również wymagany przy rejestracji Stowarzyszenia Komitet Założycielski w składzie:

 • dr Jadwiga Orewczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych pionu hutniczego
 • dr inż. Jacek Cieślik – Opiekun Koła Naukowego Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Tadeusz Obrok – Przewodniczący Koła Naukowego „Piorun” WEAiE
 • Tomasz Łata – Przewodniczący Koła Naukowego „Ergonomii” WIMiR
 • dr inż. Leszek Kurcz – Opiekun Koła Naukowego „Caloria” WMiIM
 • Aneta Szegda –Przewodnicząca Koła Naukowego „Hut Inform” WMiIM

Stowarzyszenie Studenckie Towarzystwo Naukowe zarejestrowane zostało decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dn. 20 listopada 1997 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia wybrany został dr inż. Leszek Kurcz.

Cele, zadania i formy działania Stowarzyszenia zostały określone w I i II rozdziale Statutu. Studenckie Towarzystwo Naukowe jest organizacją społeczną, dobrowolną i wspierającą ruch naukowy studentów. Składa się z dobrowolnie utworzonych Kół Stowarzyszenia. Członkami Kół Stowarzyszenia są studenci i opiekunowie aktualnie pracujących studenckich kół naukowych, oraz absolwenci byli członkowie tych kół. Koła Stowarzyszenia wypracowują dobra na rzecz aktualnie pracujących studenckich kół naukowych AGH.

Podjęte działania mają na celu:

 • Rozwój studenckiego ruchu naukowego,
 • Integrację środowiska i zapewnienie ciągłości kontaktów absolwentów z aktualnie pracującymi w kołach naukowych studentami i pracownikami naukowymi,
 • Realizację zadań sprzyjających ugruntowaniu pozycji AGH jako wiodącej uczelni.

Studenckie Towarzystwo Naukowe jest inicjatorem i realizatorem, a także współorganizatorem wielu zadań m.in.

 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, organizowany od 1998 roku pod patronatem J.M. Rektora AGH
 • Seminaria Studenckiego Ruchu Naukowego, coroczne spotkania programowe i integracyjne odbywające się w pięknych obiektach dziedzictwa kulturowego,
 • „Forum Kół Naukowych – spotkania z nauką i sztuką”, cykliczne spotkania promujące wiedzę, osiągnięcia naukowe i artystyczne, współorganizowane z Pełnomocnikami Rektora AGH ds. Kół Naukowych przy współpracy z uczelniami artystycznymi Krakowa: Akademia Muzyczną, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Akademią Sztuk Pięknych.
 • działalność wydawnicza – Wydawnictwo STN publikujące od 2002 roku w zeszytach naukowych prace naukowe studentów, doktorantów, laureatów konkursu „Diamenty AGH”, młodych pracowników nauki,
 • działalność promocyjna i integracyjna – organizacja wystaw, publikacje, współorganizacja spotkań „Studencka Majówka”, „Puchar Dziekana” i innych,
 • działalność kronikarska – dokumentowanie dziejów i działalności studenckich kół naukowych m.in. pierwsze w historii AGH wydanie Kroniki Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego.

Logo stowarzyszenia do pobrania tutaj.