Regulamin Konkursu Na Najlepszą Pracę Dyplomową

„Diamenty AGH” organizowanego przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” pod patronatem J.M. Rektora AGH I. Kategorie Konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Najlepsza praca teoretyczna
 • Najlepsza praca aplikacyjna

II. Warunki Konkursu:

 1. Konkurs dotyczy prac dyplomowych Absolwentów drugiego stopnia studiów AGH, którzy złożyli egzamin dyplomowy magisterski, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, w roku ogłoszenia bieżącej edycji Konkursu.
 2. Prace należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia do 30 października.
 3. Autor wskazuje kategorię pracy, jednak Komisja Wydziałowa ma prawo zmienić wskazaną kategorię..
 4. Prace przyjęte do Konkursu oceniane będą dwuetapowo.
  1. W I etapie prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez właściwe komisje wydziałowe powołane przez Dziekanów wszystkich Wydziałów AGH. Do II etapu Konkursu każda komisja wydziałowa może przedstawić dwie prace, po jednej w każdej z kategorii Konkursu. Prace zakwalifikowane przez Komisje Wydziałowe do drugiego etapu uzyskują wyróżnienie w danej edycji Konkursu.
  2. W II etapie prace oceniane są przez Jury II etapu, którego skład stanowią: przewodniczący jury Konkursu oraz po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału AGH delegowanym przez władze Wydziału. Jury wybiera spośród wyróżnionych prac po trzy najlepsze prace, w obu kategoriach Konkursu, przyznając tym pracom I, II i III miejsca w danej edycji Konkursu .
  3. Autorzy najlepszych prac (I miejsce w obu kategoriach Konkursu) zostają laureatami głównej nagrody „Diamentów AGH” w danej edycji Konkursu.
 5. Autorzy wyróżnionych i nagrodzonych w Konkursie prac otrzymują dyplomy i okolicznościowe medale podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu (maj) oraz uzyskują możliwość publikacji swojego dorobku naukowego w specjalnym zeszycie naukowym a laureaci I-III miejsca w obu kategoriach konkursu i opiekunowie nagrodzonych prac otrzymują dodatkowo nagrody pieniężne
 6. Wyróżnione i nagrodzone w konkursie prace prezentowane są na specjalnej wystawie w Bibliotece Gł. AGH (maj-wrzesień) a wyniki Konkursu publikowane są w środkach masowego przekazu.
 7. Wręczenie statuetek „Diamenty AGH” dla laureatów głównych nagród (I miejsce w konkursie) i dyplomów Rektora dla opiekunów tych prac odbywa się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.

III. Szczegółowe zasady Zgłaszanie prac dyplomowych do Konkursu osobiście przez Autorów lub upoważnione osoby, w siedzibie Stowarzyszenia STN. Do zgłoszenia pracy wymagamy:

 1. egzemplarz pracy wraz z recenzjami promotora i recenzenta (mogą być kopie zarówno pracy jak i recenzji jednak z potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez np. dziekanat lub katedrę lub promotora pracy) i oceną pracy wraz z płytą CD zawierającą plik PDF w/w dokumentów.
 2. wypełnienie karty zgłoszenia do Konkursu (m.in. określenie, do której kategorii Konkursu praca jest zgłaszana), podpisanie i wraz z załącznikami złożenie sekretariacie STN.

do 10 listopada – Przekazanie zgłoszonych do Konkursu prac odpowiednim Komisjom Wydziałowym. do 30 listopada – Zwrot prac do Stowarzyszenia ze wskazaniem najlepszej pracy w każdej kategorii (teoretycznej bądź aplikacyjnej). do 20 grudnia – Ogłoszenie wyników I etapu konkursu. Przekazanie prac dyplomowych zakwalifikowanych do II etapu Jurorom II etapu Konkursu. do 1 lutego– Zakończenie prac Jury II etapu i rozstrzygnięcie Konkursu. Ogłoszenie wyników. Złożone do konkursu prace w wersji papierowej są przechowywane przez organizatora konkursu w okresie jednego roku od zakończenia danej edycji konkursu. Kryteria oceny prac:

 1. Oryginalność tematyki 5 pkt. (3)
 2. Wkład pracy autora 5 pkt. (2)
 3. Aktualność i wagę problemu 5 pkt. (2)
 4. Ocenę merytoryczną pracy 5 pkt. (3)
 5. Stronę edytorsko-redakcyjną 5 pkt. (1)

Każdemu z wymienionych elementów przypisane są wagi, podane w nawiasie. Na końcową punktację każdej z prac składa się suma punktów przyznanych przez jurorów pomnożona przez odpowiednią wagę.

Partnerzy

stn
biuletyn
foto AGH
AKŻ
swięta dzieciom
swięta dzieciom
biuletyn
TZE