Linki
stn
biuletyn
foto AGH
AK
swita dzieciom
swita dzieciom
biuletyn

Wytyczne dla Laureatów Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową „Diamenty AGH”

Formularz recenzji: formularz-recenzji.doc

Przygotowanie maszynopisu:

 1. Publikacje należy przesłać do 30.03 br. na adres kolanauk@agh.edu.pl (należy podać nr telefonu i adres e-mail do korespondencji). Tekst powinien być sformatowany wg poniższych wytycznych, w osobnych plikach należy przesłać rysunki i wykresy (format .jpg, skala szarości, 600 dpi). Należy przesłać 2 wersje artykułu – z rysunkami i bez nich. Dodatkowo należy dostarczyć do Wydawnictwa recenzję artykułu (w przypadku gdy Promotor Pracy jest współautorem recenzję musi napisać ktoś inny).
 2. Publikacja powinna się składać z artykułu w języku polskim lub angielskim oraz streszczeń w języku polskim i angielskim wraz z tytułem.
 3. Publikacja powinna składać się z parzystej liczby stron oraz nie przekraczać objętości 6 stron.
 4. Do artykułu należy dołączyć recenzję wykonaną przez pracownika naukowego z tytułem przynajmniej doktora.
 5. Należy używać poniższych szablonów:
 6. Przykłady formatowania przy użyciu szablonów:

Sposób korzystania z szablonów:

 1. Otworzyć szablon.
 2. W odpowiednie miejsca wstawić swój tekst.
 3. Wstawianie i formatowanie tekstu ułatwiają przyciski znajdujące się na pasku narzędzi artykuł. Wystarczy ustawić kursor w odpowiedniej linii i wybrać właściwy format tekstu lub rodzaj akcji z paska.
 4. Do artykułu należy dołączyć recenzję wykonaną przez pracownika naukowego z tytułem przynajmniej doktora.
 5. Aby uzyskać numerację podrozdziałów wystarczy wstawić znak tabulacji pomiędzy numerem rozdziału a tekstem.
 6. Zapisać plik pod własną nazwą z rozszerzeniem .doc.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstu:

 1. 4. Tekst na stronie formatu A4 z marginesami lustrzanymi: górny, dolny i wewnętrzny – 3 cm, zewnętrzny – 2 cm, nagłówek i stopka – 1 cm.
  • Tekst artykułu: czcionka Times New Roman 12 pt. wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 1 cm
  • Nazwisko autora: czcionka Times New Roman 14 pt. wyśrodkowany, odstępy przed akapitem 54 pt., po 24 pt., przypisy do nazwisk wyróżnione * umieszczone na dole strony czcionką Times New Roman 10 pt
  • Tytuł: czcionka Times New Roman 14 pt. wyśrodkowany, pogrubiony, odstępy przed akapitem 42 pt., po 36 pt., pisany dużymi literami
  • Rozdział: konspekt numerowany liczbami arabskimi, czcionka Times New Roman 12 pt, pogrubiony, wyjustowany, odstępy przed i po akapicie 12 pt. Podrozdziały powinny mieć numerację 1.1. 1.2. itd.
  • Streszczenie: całość wcięta od lewej o 3 cm
   • Nazwisko autora: czcionka Times New Roman 12 pt., wyrównany do lewej, odstępy po akapicie 6 pt.
   • Tytuł: czcionka Times New Roman 12 pt, pogrubiony, wyjustowany, odstępy przed akapitem 6 pt. i po 18 pt.
   • Tekst: czcionka Times New Roman 10 pt, wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 0,7 cm
   • Streszczenie polskie i angielskie oddzielone poziomą linią o grubości 1 pt.
 2. Na początku maszynopisu należy podać pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów, a w przypisie u dołu pierwszej strony tytuły i stopnie naukowe.
 3. Obowiązuje układ jednostek SI. Wszystkie wzory muszą być ponumerowane w tekście (np.(10)) i napisane czytelnie z wyróżnieniem wykładników i indeksów oraz dużych i małych liter (należy stosować ujednolicony opis użytych symboli – przykład w szablonie).
 4. Wszelkie wypunktowania powinny być ujednolicone i stosowane wg szablonu.
 5. Streszczenia w języku polskim i angielskim, będące notką informacyjną do celów dokumentacji bibliograficznej, winny zawierać: nazwiska i inicjały autorów oraz tytuł pracy, a jego objętość nie może przekraczać 15-20 wierszy.
 6. Literatura (powołania w języku oryginału lub transkrypcji językowej):
   1. Wydawnictwa zwarte (np. książki) – Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Miejsce wydania, wydawca, rok wydania.
   2. Wydawnictwa ciągłe (np. artykuły w czasopismach) – Nazwiska i inicjały autorów. Nazwa czasopisma, tom (rok) strona pierwsza
   3. Wydawnictwa okresowe:
    1. Skrypty uczelniane (lub prace habilitacyjne) – Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Miejsce wydania, wydawca, rok wydania (Wyd…-skrypt uczel. nr…, lub seria:…, zesz. spec. nr…).
    2. Prace doktorskie – Nazwisko i inicjały autora: tytuł. Praca doktorska. Uczelnia, wydział, rok (maszynopis, niepublikowana)
    3. Materiały konferencyjne – Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Nazwa, miejsce i data konferencji. Miejsce wydania i wydawca, rok wydania, strony od-do.
    4. Inne materiały – Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Typ działalności naukowej. Uczelnia, wydział, rok (maszynopis, niepublikowane).

  W innych przypadkach mają zastosowanie wytyczne zawarte w PN-79/N-01222 i PN-82/N-01152.01. na literaturę należy się powoływać przez podanie w tekście, w nawiasie kwadratowym, numerów według których uporządkowana jest literatura.

 7. Rysunki – dobrej jakości, podpis (1 wiersz – podpis wyśrodkowany, 2 wiersze i więcej – wyjustowany) poniżej w formacie: Rys. 1.Podpis czcionką 10 pt. Odstępy przed i po rysunku 12 pt.
 8. Tabele – podpisy nad tabelami (wyjustowane) w formacie Tabela 1. Podpis czcionką 10 pt. Odstęp przed i po tabeli 12 pt.