I. Kategorie Konkursu:

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Najlepsza praca teoretyczna
 • Najlepsza praca aplikacyjna

II. Warunki Konkursu:

 • Konkurs dotyczy prac dyplomowych Absolwentów drugiego stopnia studiów AGH, którzy złożyli egzamin dyplomowy magisterski, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, w roku ogłoszenia bieżącej edycji Konkursu.
 • Prace należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia do 30 października.
 • Autor ma prawo wskazać kategorię pracy, a w przypadku braku takiego wskazania kategorię pracy ustala właściwa komisja wydziałowa (Jury I etapu)
 • Prace przyjęte do Konkursu oceniane będą dwuetapowo:
  • w I etapie prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez właściwe komisje wydziałowe powołane przez Dziekanów wszystkich Wydziałów AGH. Do II etapu Konkursu każda komisja wydziałowa może przedstawić dwie prace, po jednej w każdej z kategorii Konkursu. Prace zakwalifikowane przez Komisje Wydziałowe do drugiego etapu uzyskują wyróżnienie w danej edycji Konkursu.
  • w II etapie prace oceniane są przez Jury II etapu, którego skład stanowią: przewodniczący jury Konkursu oraz po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału AGH delegowanym przez władze Wydziału. Jury wybiera spośród wyróżnionych prac po trzy najlepsze prace, w obu kategoriach Konkursu, przyznając tym pracom I, II i III miejsca w danej edycji Konkursu .Autorzy najlepszych prac (I miejsce w obu kategoriach Konkursu) zostają laureatami głównej nagrody „Diamentów AGH” w danej edycji Konkursu.
 • Autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy i okolicznościowe medale podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu a laureaci I-III miejsca w obu kategoriach konkursu i opiekunowie ich prac otrzymują dodatkowo nagrody pieniężne
 • Wyróżnione i nagrodzone w konkursie prace prezentowane są na specjalnej wystawie w Bibliotece Gł. AGH, a wyniki Konkursu publikowane są w środkach masowego przekazu.
 • Wręczenie statuetek „Diamenty AGH” dla laureatów głównych nagród (I miejsce w konkursie) i dyplomów Rektora dla opiekunów tych prac odbywa się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.

III. Szczegółowe zasady oceny

 • do 31 października Zgłaszanie prac dyplomowych do Konkursu osobiście przez Autorów lub upoważnione osoby, w siedzibie Stowarzyszenia STN. Do zgłoszenia pracy wymagane są:
  • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu pod adresem.
  • egzemplarz pracy w wersji drukowanej wraz z recenzjami promotora i recenzenta i oceną (mogą być kopie zarówno pracy jak i recenzji jednak z potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez np. dziekanat lub katedrę lub promotora pracy),
  • podpisana karta zgłoszenia do Konkursu generowana przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
 • do dnia 31 października złożenie pracy dyplomowej poprzez umieszczenie jej wraz z załącznikami (praca, recenzje, oświadczenie o zgodności z oryginałem, karta zgłoszenia) w specjalnej skrzynce korespondencyjnej z oznaczeniem „Diamenty AGH” w budynki C-1, parter.
  • egzemplarz pracy w wersji drukowanej wraz z recenzjami promotora i recenzenta (mogą być kopie),
  • oświadczenie Autora lub Promotora o zgodności pracy i recenzji z oryginałem,
  • podpisana karta zgłoszenia do Konkursu generowana przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

(Powyższy fragment Regulaminu został zmieniony w dniu 6.10.2020r. oraz 10.11.2020r. Zmiany wprowadzono w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią. Nowe brzmienie dla XXII edycji konkursu poniżej)

 • do dnia 31 października 
  • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  • podpisanie zgłoszenia oraz oświadczenia otrzymanego w mailu zwrotnym oraz zrobienie skanu/zdjęcia jakości skanu i wysłanie na adres stn@agh.edu.pl w temacie [DIAMENTY_NAZWISKO] wraz z załącznikami do dnia 31.10.2020r.

   Dokumenty – załączniki do zgłoszenia:
   ○ oryginał pracy w formacie pdf
   ○ opinia promotora (skan/zdjęcie jakości skanu)
   ○ opinia recenzenta (skan/zdjęcie jakości skanu)
   ○ krótkie streszczenie w języku polskim, jeśli praca napisana jest w języku angielskim w formacie pdf
   ○ wszystko z spakowanym pliku rar lub zip

 • do 10 listopada – Przekazanie zgłoszonych do Konkursu prac odpowiednim komisjom wydziałowym,
 • do 30 listopada – Zwrot prac do Stowarzyszenia ze wskazaniem najlepszej pracy w każdej kategorii (teoretycznej bądź aplikacyjnej),
 • do 20 grudnia – Ogłoszenie wyników I etapu konkursu. Przekazanie prac dyplomowych zakwalifikowanych do II etapu jurorom drugiego etapu konkursu,
 • do 1 lutego – Zakończenie prac Jury II etapu i rozstrzygnięcie Konkursu,
 • ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali konkursu.

Złożone do konkursu prace w wersji papierowej są przechowywane przez organizatora konkursu w okresie jednego roku od zakończenia danej edycji konkursu.

Kryteria oceny prac:

 1. Oryginalność tematyki 5 pkt. (3)
 1. Wkład pracy autora 5 pkt. (2)
 2. Aktualność i wagę problemu 5 pkt. (2)
 3. Ocenę merytoryczną pracy 5 pkt. (3)
 4. Stronę edytorsko-redakcyjną 5 pkt. (1)

Każdemu z wymienionych kryteriów przypisane są wagi, podane w nawiasie. Na końcową punktację każdej z prac składa się suma punktów przyznanych przez jurorów.